ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลจังหวัดแพร่

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

  ประวัติศาลจังหวัดแพร่

              ศาลจังหวัดแพร่ (หรือศาลเมืองแพร่ )  เดิมเรียก  “ศาลนครแพร่” จะตั้งขึ้นเมื่อใด  ไม่พบหลักฐาน  แต่เมื่อ พ.ศ. 2440 (ร.ศ.116)  ในรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้เปลี่ยนระบบการปกครองมาเป็นเทศาภิบาล  โดยลดอำนาจเจ้าผู้ครองนคร  ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งพระยาราชฤทธานนท์พลภักดี มาเป็นข้าหลวงกำกับการเมืองแพร่คนแรก และในวาระเดียวกัน พระยาเจริญราชไมตรี  ข้าหลวงพิเศษประจำมณฑลพายัพ (เชียงใหม่) ได้ส่งนายเฟื่อง (พระสรรพากิจฯ) มาประจำศาลนครแพร่ พอถึง พ.ศ.2444 (ร.ศ. 121) พวกเงี้ยว (ไทยเดิม) ที่ได้มาอาศัยทำมาหากินในเมืองแพร่ได้เกลี้ยกล่อมซ่องสุมพวกเดียวกันก่อการจราจลขึ้นและยึดเมืองแพร่  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ต่างหลบหนีไป พระสรรพกิจฯ ได้หลบหนีไปเชียงใหม่ ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุริยราชวรวัตร ผู้ว่าการเมืองพิชัยเป็นแม่ทัพคุมกองทัพขึ้นมาปราบปราม และต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายพลโทเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เป็นแม่ทัพใหญ่คุมทหารและตำรวจภูธรกรุงเทพฯขึ้นมาสมทบอีก จึงปราบปรามพวกเงี้ยวที่ก่อการจลาจลเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้ใช้สถานที่ทำการศาลเป็นที่บัญชาการอยู่ขณะนั้น นายพลโทเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีแม่ทัพได้ใช้บ้านของบริษัทกิมเซ่งหลี ซึ่งเดิมเป็นของนายจอบไชยมงคล สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2441(ร.ศ.117)  ในที่ดินที่ตั้งศาลจังหวัดแพร่ปัจจุบันเป็นที่ทำการศาลชำระคดีพวกก่อการจราจลข้าหลวงพิเศษ ประจำมณฑลพายัพ (เชียงใหม่) ได้ส่งข้าหลวงปฏิเวชฯ (พระปฏิเวช) มาร่วมชำระคดีพวกก่อการจราจลชั่วคราวเมื่อเสร็จแล้วได้ส่ง นายบุญรอดมาแทน  และกระทรวงยุติธรรมเช่าบ้านหลังนี้เป็นที่ทำการศาลในราคาเดือนละ 100 บาท 

 

 

           ครั้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2451 (ร.ศ.128)  กระทรวงยุติธรรมได้ซื้อที่ดินและเรือนเช่า เป็นที่ทำการศาลจากบริษัทกิมเซ่งหลีในราคา 1,000,000 บาท กระทรวงยุติธรรมได้งบประมาณในการก่อสร้างศาล พร้อมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  และ บ้านพักจ่าศาล  ในปีพ.ศ. 2505  เป็นเงิน 1,000,000  บาท โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2505 และได้เสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 อาคารศาลจังหวัดแพร่(หลังเดิม)  เป็นอาคารคอนกรีตทรงไทย 2  ชั้น  เดิมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ขอใช้อาคาร เพื่อเปิดเป็นที่ทำการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่  ปัจจุบันศาลเยาวชนและครอบครัวได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่แล้วและได้ขอคืนอาคารดังกล่าวให้แก่ศาลจังหวัดแพร่แล้ว 

 

 

         ต่อมาในปี พ.ศ.2540 ศาลจังหวัดแพร่ได้รับงบประมาณ 43 ล้านบาท  เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดแพร่หลังใหม่ เป็นอาคารตึก 3 ชั้น มีห้องพิจารณาคดี 6 บัลลังก์ บนเนื้อที่  3 ไร่ 3 งาน 51.4 ตารางวา   ได้เปิดเป็นที่ทำการอาคารศาลจังหวัดแพร่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2542 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้เปิดใช้อาคาร เป็นเวลา  15  ปีเศษแล้ว   

                  ในปี 2558 ศาลจังหวัดแพร่ ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดแพร่ เป็นเงิน 30 ล้านบาท และดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวัฒน์ธนชัยการช่าง เป็นผู้รับจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดแพร่ทั้งสองอาคารและโรงจอดรถผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรม ในวงเงิน 29,739,000 บาท