ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดแพร่

ศาลจังหวัดแพร่ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564
image

image รูปภาพ
image
image
image

      เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา นายประยูร  กิ่งไทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564 จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่