ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดแพร่

ศาลจังหวัดแพร่ร่วมพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ผ่านระบบ Zoom)
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา นางเมทินี  ชโลธร ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคคลภายนอกที่สนใจได้ประพฤติปฏิบัติ ดำรงตนโดยอาศัยหลักธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและรักษาคุณงามความดี ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายประยูร  กิ่งไทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสืบพยานเด็ก ศาลจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่