ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดแพร่

ประกาศศาลจังหวัดแพร่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ระลอกใหม่) ( Coronavirus Disease: COVID – ๑๙)

เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Coronavirus Disease : COVID-๑๙)ระหว่างวันที่  ๖ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ คลิ๊กเพื่ออ่าน
  

คดีที่เลื่อน และ ไม่เลื่อน คดีที่มีวันนัดระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ กันยายน๒๕๖๔ คลิ๊กเพื่ออ่าน  

เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
( Coronavirus Disease : COVID-๑๙ ) ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

คดีที่เลื่อน และ ไม่เลื่อน คดีที่มีวันนัดระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๖๔ คลิ๊กเพื่ออ่าน 
เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
( Coronavirus Disease : COVID-๑๙ ) ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

คดีที่เลื่อน และ ไม่เลื่อน คดีที่มีวันนัดระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
( Coronavirus Disease : COVID-๑๙ ) คดีที่เลื่อนมาจากวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Coronavirus Disease : COVID-๑๙)ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

คดีที่เลื่อน และ ไม่เลื่อน คดีที่มีวันนัดระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Coronavirus Disease : COVID-๑๙)ระหว่างวันที่  ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

คดีที่เลื่อน และ ไม่เลื่อน คดีที่มีวันนัดระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Coronavirus Disease : COVID-๑๙)ระหว่างวันที่  ๑๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  

คดีที่เลื่อน และ ไม่เลื่อน คดีที่มีวันนัดระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
( Coronavirus Disease : COVID-๑๙ )  สิงหาคม ๒๕๖๔  (ฉบับที่ ๔) 

เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Coronavirus Disease : COVID-๑๙)ระหว่างวันที่  ๙ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

คดีที่เลื่อน และ ไม่เลื่อน คดีที่มีวันนัดระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Coronavirus Disease : COVID-๑๙)ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

คดีที่เลื่อน และ ไม่เลื่อน คดีที่มีวันนัดระหว่างวันที่ ๒ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
( Coronavirus Disease : COVID-๑๙ )  สิงหาคม ๒๕๖๔ คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ 

เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(คดีที่เลื่อนมาจากวันที่ ๑๒ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ฉบับที่ ๒ คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ  

เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(คดีที่เลื่อนมาจากวันที่ ๑๒ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔) คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ 
 

เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดี วันที่ 12 - 30  กรกฎาคม 2564   ฉบับลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2564  

เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดี วันที่ 12 - 30 กรกฎาคม 2564   ฉบับที่ 2 ลงวันที่   11 กรกฏาคม 2564  

คดีที่ เลื่อนนัด และ ไม่เลื่อนนัด ระหว่างวันที่ 12 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  

คดีที่เลื่อนนัด และ ไม่เลื่อนนัด ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ประกาศศาลจังหวัดแพร่เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Coronavirus Disease : COVID-๑๙)ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ประกาศศาลจังหวัดแพร่ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( Coronavirus Disease : COVID-๑๙ ) สิงหาคม 2564 

ประกาศศาลจังหวัดแพร่เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( Coronavirus Disease : COVID-๑๙ )(คดีที่เลื่อนมาจากวันที่ ๑๒-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔)  

คดีที่เลื่อนนัด และ ไม่เลื่อนนัด ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประกาศศาลจังหวัดแพร่เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Coronavirus Disease : COVID-๑๙) ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๔

ประกาศศาลจังหวัดแพร่เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Coronavirus Disease : COVID-๑๙) ลงวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๔

คำสั่งศาลจังหวัดแพร่ ที่ ๓๘ / ๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนนัดการพิจารณาคดีจัดการพิเศษ คดีสามัญ และคดีสามัญพิเศษที่นัดพิจารณา ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ฯ

คำสั่งศาลจังหวัดแพร่ ที่ ๓๗ / ๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนนัดการพิจารณาคดีจัดการพิเศษ คดีสามัญ และคดีสามัญพิเศษที่นัดพิจารณา ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ฯ

คำสั่งศาลจังหวัดแพร่ ที่ ๒๖ / ๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนนัดการพิจารณาคดีจัดการพิเศษ คดีสามัญ และคดีสามัญพิเศษที่นัดพิจารณา ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ฯ